Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

Centrum CGT

Informatie

Het Centrum Cognitieve Gedragstherapie (CCGT) is gespecialiseerd in cognitieve gedrags-
therapie voor diverse psychische klachten. Klachten zoals angst, stemmingstoornissen, dwang, maar ook klachten over uw zelfbeeld, persoonlijkheid of de relatie met uw partner en collega's op het werk.

De laatste 45 jaar wordt CGT als een van de best werkende psychotherapieën beschouwd en geschikt voor tal van psychische klachten. In het Engels wordt dit evidence-based genoemd. Dat wil zeggen dat door praktisch wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat CGT resultaat oplevert bij het verminderen of oplossen van psychische klachten. Of, in de praktijk blijkt deze therapie effectief, wat wil zeggen dat er een grote kans bestaat dat uw klachten opmerkelijk verminderen of volledig verdwijnen.

Als u dus op zoek bent naar een bewezen effectieve psychotherapie is het voorgaande voor u van groot belang. Uitgezonderd therapeuten van het VGCt, VVGT (Vlaanderen) en het RET-instituut, weet u namelijk nooit zeker of psychologen, psychotherapeuten of psychiaters ook gebruik maken van deze aantoonbaar werkende psychotherapie. Het CCGT past daarom al vele jaren uitsluitend dié psychotherapie toe, welke gebaseerd is op Cognitieve Gedragstherapie zoals o.a. Schematherapie.

Psychotherapie

Psychotherapie of Cognitieve Gedragstherapie is een behandelmethode die wordt toegepast als mensen psychische klachten of problemen hebben. Psychotherapie is gebaseerd op het feit dat gesprekken met een cliënt en de verdere behandeling op termijn helpen om de klachten van de cliënt minder te laten worden of bij voorkeur op te heffen. Gesprekken zijn van belang omdat hierdoor duidelijk wordt hoe de cliënt de klachten ervaart, hoe lang deze duren en eventueel waardoor deze klachten worden veroorzaakt.

De psychotherapeut zal eerst middels een intakegesprek met de cliënt de therapiemethode (zoals Cognitieve Gedragstherapie) bespreken om de klachten te inventariseren, een eerste rationale (beschrijving van het kernprobleem) en een voorlopige diagnose op stellen en de duur en kosten van de therapie bespreken.

Bij psychotherapie gaat het om de cliënt zijn problemen duidelijk te krijgen, deze aan te pakken om de klachten en symptomen te verminderen of bij voorkeur te verwijderen.

De reden waarom mensen een psychotherapeut raadplegen zijn zeer verschillend en vaak erg persoonsgebonden. Voorbeelden van psychische problemen zijn angsten, fobieën, depressies, dwanghandelingen, verslavingen maar tegenwoordig ook vaak problemen met de partner, stress door werk, ernstige moeheid of gevoelens van lusteloosheid.

Vormen van psychotherapie

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Deze therapievormen en methoden zijn in de laatste eeuw ontwikkeld en hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen en zijn soms cliëntgebonden toepasbaar. Maar soms ook toegesneden op therapie met meerdere personen zoals relatietherapie, groepstherapie en gezinstherapie.

Veel psychotherapeuten werken vaak vanuit een bepaalde 'school' en volgens een bepaalde methode zoals de Psychoanalyse, Gestalttherapie of Cliëntcentered therapie. Veel van deze 'scholen' blijken steeds minder effectief bij psychotherapeutische behandelingen. CGT is een opvallende uitzondering. Daarom wordt deze therapie al vele decennia "evidence-based" genoemd, dat wil zeggen dat Cognitieve Gedragstherapie praktisch- en wetenschappelijk aantoonbaar werkt voor cliënten.
CCGT heeft een Helingtherapie ontwikkeld die gebaseerd is op de Schematherapie. Een therapie voor personen met relatie-trauma's zoals een partner of kind van een ouder met een persoonlijkheidsstoornis zoals een NPS of psychopathie.

Schematherapie

Hieronder als voorbeeld een kort overzicht van Schematherapie.
Schematherapie is een Integratieve Cognitieve Gedragstherapie ontwikkeld door Jeffrey Young en zijn collega's vanaf 1990. Een therapeutische behandeling die gericht is op patiënten met moeilijk behandelbare psychische stoornissen zoals o.a. persoonlijkheids-
stoornissen.
Schematherapie is een therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtings- en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd. De therapie heeft als doel oude disfunctionele schema's bij patiënten te onderkennen en te doorbreken. De therapie wordt tegenwoordig gezien als een effectieve behandeling voor een breed scala van psychische problemen, vooral ook voor patiënten die voorheen moeilijk te behandelen waren.

Informatieverwerking
Als informatie door een persoon eenzijdig en vervormd geïnterpreteerd wordt leidt dit tot extreme emoties en probleemgedrag. De 'misinterpretatie' van informatie kan gebeuren doordat men als kind bepaalde ideeën heeft gekregen over zichzelf, andere mensen en gebeurtenissen waardoor er zogenoemde denkschema's zijn ontstaan.
Deze denkschema's kunnen ontstaan zijn als gevolg van schadelijke ervaringen in de kindertijd en kunnen op volwassen leeftijd nog steeds bestaan omdat ze nooit gecorrigeerd zijn en disfunctioneel zijn. Dat wil zeggen niet meer kloppend voor de huidige situatie en daardoor allerlei gevolgen hebben voor de persoon en zijn omgeving.

Schematheorie

Volgens Aaron Beck (1967) is een schema:
Een (cognitieve) structuur om stimuli die op het menselijk organisme inwerken te screenen, coderen en evalueren.... Op basis van een matrix van schema's is een persoon in staat om zich te oriënteren in relatie tot tijd en ruimte en om ervaringen op een betekenisvolle wijze te categoriseren en te interpreteren.
We kunnen dus zeggen dat schema's de manier bepalen waarop wij de wereld om ons heen ervaren in al zijn facetten van denken, voelen en handelen.

Disfunctionele schema's
Disfunctionele schema's zijn door hun vroege ontstaansgeschiedenis in alle volgende levensfasen actief geweest en hebben hun werking doen gelden.
Dit heeft geleid tot een continue herhaling van schema-bevestigende ervaringen en een gebrek aan schema-ontkrachtende ervaringen. Juist door deze herhaling van gebeurtenissen zijn disfunctionele schema's structureel geworden en hebben andere, meer functionele schema's zich niet kunnen ontwikkelen. Hierdoor zijn ze vaak moeilijk te veranderen omdat ze erg vertrouwd zijn en erg passen bij iemands identiteit. Schema's sturen dus van jongs af aan het gedrag. De informatie wordt er door geselecteerd en vervormd zodat het past in het schema. De gevolgen van dit gedrag bevestigen het schema weer.