Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

de Katholieke Kerk
17 eeuwen
institutionele
psychopathie

Auteur: Piet van der Ploeg
Uitgeverij: CCGT - Zoetermeer
Levering: eind 2017.
Prijs: € 34,50 (€ 2,45 verzendkosten binnen Nederland)
Foto voorkant boek: De oorlogspaus Pius XII en Hitler
Bestel nu


Omschrijving

Als we de geschiedenis van 17 eeuwen katholieke kerk met zijn gezagdragers psychologisch beschouwen dan kan men het gedrag en de invloed, van de pausen, bisschoppen en andere katholieke gezagdragers naar de wereld toe, alleen maar beoordelen als een complete ramp voor de mensheid.

De katholiek kerk heeft eeuwenlang misdaden begaan; zijn macht en bijgeloof misbruikt; boeken en synagogen verbrand; mensen extreem onderdrukt en gemarteld; een seksuele moraal uitgedragen die zowel biologisch als menselijk achterlijk is te noemen en wat miljoenen mensen eeuwenlang seksuele frustraties heeft opgeleverd; eeuwenlang seksueel misbruik heeft gemaakt, zoals onder andere het pedofiele misbruik met jongeren door priesters; 17 eeuwen haat tegen Joden en vrouwen uitgedragen die verregaande consequenties heeft gehad zoals het vermoorden van Joden (o.a. de Holocaust) en de eeuwenlange achterstelling van vrouwen (nota bene 50% van de wereldbevolking); initiatiefnemer van wrede geheiligde oorlogen en zich extreem schuldig gemaakt aan massamoord en genocide.

Om kort te gaan de katholieke kerk heeft als instituut zich 17 eeuwenlang schuldig gemaakt aan extreme gewetenloosheid naar de mensheid toe en wordt daarom door mij geduid als een psychopathisch instituut. Hierna wordt met de katholieke kerk steeds de rooms katholieke kerk bedoeld.

De katholieke kerk is een geloofsinstituut dat vanaf 325 na Christus (Eerste Concilie van Nicea) de meest vreselijke misdaden tegen de mensheid heeft begaan. Deze misdaden zijn alleen vergelijkbaar met wat er is gebeurd onder de massamoordenaars als Hitler en Stalin, maar met dit verschil dat deze moorden 17 eeuwenlang voortduurden. Opvallend genoeg komt de katholieke kerk, ook zelfs na de volledige steun van de fascisten als Hitler, Mussolini, Franco en Pavelíc, 85 jaar geleden, hier wéér mee weg na de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog met meer dan 70 miljoen doden en met onder andere de massamoord op meer dan 6 miljoen Joden, zigeuners, communisten, socialisten, andersdenkenden en tegenstanders van Hitler en zijn fascistische oorlogsmachine.

Vanaf 1945, wassen paus Pius XII, zijn bisschoppen en andere katholieke handlangers hun handen in volledige onschuld na vele jaren daarvoor honderd procent medeverantwoordelijk te zijn geweest voor deze massamoorden en genocide in de Tweede Wereldoorlog (Deschner, 1994).

Onder deze handlangers bevonden zich maar liefst 23 miljoen katholieken in Duitsland, die volledig door de katholieke priesters, bisschoppen, paus Pius XI en Eugenio Pacelli (paus Pius XII vanaf 1939) vanaf 1933 gesteund werden om achter Hitlers' fascistisch gedachtegoed te gaan staan. Ook nadat Hitler in "Mein Kampf" (1924), overtuigend zijn fascistisch en psychopatische bedoelingen voor een absolute machtsstaat beschreven had, zoals onder andere het uitmoorden van het Joodse volk, bekend was.

Maar er was zelfs meer aan de hand vanaf 1933. De katholieke kerk beschouwde Hitler als een nieuwe politieke Messiah, waardoor miljoenen katholieken in Duitsland voor Hitler kozen en volledig en actief meededen met zijn fascistisch regime en zijn later ontwikkelde oorlogsmachine en gaskamers (Deschner, 1994).
Of anders: "Als de katholieke kerk met de paus in Rome en vooral zijn bisschoppen niet zo overtuigend achter Hitler waren gaan staan vanaf 1933, was Hitler waar-schijnlijk nooit aan de macht gekomen of had zijn gedachtegoed nooit die extreme moorddadige invloed kunnen hebben, die het nu uiteindelijk wel heeft gehad". Je vraagt je ook af wat een priester of bisschop geleerd heeft als hij zo beperkt is om zelfs Hitlers fatalisme, kwaadaardig narcisme en volkerenhaat naar de mensheid toe en vooral naar Joden toe, niet in staat is in te zien?

De katholieke kerk kan dus volledig medeverantwoordelijk gesteld worden voor de Tweede Wereldoorlog en de vreselijke gevolgen van meer dan 70 miljoen doden die hier het gevolg van zijn geweest. Daar kan geen enkele discussie meer over zijn, de historische feiten spreken voor zich (Verhofstadt, 2008; Deschner, 1994; Hesemann, 2007).

Mijn oproep is daarom dat de huidige Paus Franciscus zo spoedig mogelijk voor Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gedaagd moet worden om onder andere verantwoording af te leggen voor de actieve medewerking door de katholieke kerk aan de naziregimes van Hitler, Mussolini, Franco en Pavelíc en de vreselijke gevolgen, zoals de vele tientallen miljoenen doden van deze regimes voor hun misdaden tegen de menselijkheid. Zo lang de katholieke kerk niet aan een Internationale Rechtbank oprecht zijn excuses heeft gemaakt en de huidige paus Franciscus is veroordeeld voor zijn (in de naam van God en zijn katholieke kerk) eeuwenlange misdaden, zal de katholieke kerk niet hun ge-schiedenis van 17 eeuwenlang extreem kwaadaardig narcistisch en psycho-pathisch misdadig gedrag als instituut kunnen afsluiten.

De katholieke kerk heeft op basis van ernstig psychisch gestoorde, zogenaamde theologische haat-theorieën tegen de menselijkheid, bijna twee millennia lang Joden wereldwijd veroordeeld en vermoord zo lang de kerk bestaat. Maar ook andersdenkende, vrouwen, onschuldige kinderen, socialisten, wetenschappers, geestelijk gehandicapten en mensen met psychische problemen (soms als heksen geduid), zwakkere in de samenleving waren allemaal al vele eeuwen vijanden door de ongekende haatdragendheid en liefdeloosheid van deze katholieke kerk.

Zij moesten zoveel mogelijk worden verbannen (naar de kerkers), verminkt (zoals de tong uitgerukt), gemarteld of gedood worden zoals door (radbraken, knieën-splijten, halveren, de kwelpeer, ijzeren spin, het rad, spietsen, hoofdbreker, de judas-wieg en de brandstapel). Niets daarbij was de katholieke kerk te veel om zijn geloofsmacht autoritair op te leggen, af te dwingen en uit te voeren om dit te laten gebeuren. Steeds weer stonden de zittende katholieke paus en zijn bisschoppen vele eeuwenlang voor een psychopatisch, narcistisch, paranoïde, haatdragend en moord-zuchtig uitvoerend instituut. Of zij waren als gezagdragers van de katholieke kerk volledig verantwoordelijk voor wat er gebeurde in al die ruim 17 eeuwen.We moeten hierbij denken aan het psychisch leed en doden tijdens de inquisitie, kruistochten, godsdienstoorlogen, corruptie, machtsmisbruik, moordgekte tegen de hekserij, pedofiel misbruik, onderdanigheid van de vrouw als hoer en slaaf, genocide, steun aan de slavernij en kinderarbeid, oorlogen om katholieke macht, moord van auteurs en wetenschappers, oorlogen door steun aan katholieke keizers en dictators, enzovoorts.

Als men boeken leest over de geschiedenis van de maffia- en gangsterachtige, fascistische en extreem op machtsbeluste misdaden van de katholieke kerk dan rijzen je de haren te berge.

Er is geen geloofsinstituut ooit in de geschiedenis geweest die meer dan 17 eeuwenlang ook maar enigszins vergelijkbare misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan. Misdaden die alleen met misdaden van extreme dictators (bijna altijd psychopaten) zijn vergelijkbaar met de schaal waar op mensen zijn vermoord door de katholieke kerk. Hitler en Stalin waren beide extreme dictators en massamoordenaars. Maar zij baseerde hun macht en massamoord niet op een christelijke geloofsovertuiging, die oorspronkelijk uitgaat van liefde voor de mens zoals onder andere de zorg voor armen en minderbedeelden, door Jezus Christus, de zoon van God.

Daarom rijst de opvallende en intrigerende vraag: 'Als de katholieke kerk, vooral het institutioneel machtsblok van de paus met zijn bisschoppen, deze massamoorden vanaf 325 jaar na Christus hebben uitgevoerd, wat is er dan zo psychisch afwijkend bij al die christelijk katholieke geestelijke dienaren van God?' Er moet immers een fundamentele klinisch psychologische oorzaak zijn voor hun gedrag gedurende vele eeuwen van extreme misdaad en moord door mensen van één instituut!

Ik probeer in mijn boek u als lezer duidelijk te maken dat het vooral ook begint bij de ernstige psychopathologie van de eerste katholieke kerkvaders, apostelen en gezag-dragers, die uiteindelijk door hun heidense, mythische, anti-natuur, anti-mens, anti-wijsgerige of zogenaamde kerk- en geloofsleer een soort papieren macht hebben opgeëist en kennelijk volledig hebben gekregen binnen een instituut als de katho-lieke kerk met de leiding van de paus en zijn bisschoppen.

De katholieke geloofsleer is niet wijsgerig of beter het getuigt van een zeer ongezond mentaal gedachtegoed, zoals het niet in contact staan met de biologische natuur van de mens. Laat staan dat er iets is van een common sense, humane moraliteit of rationele en empirische wetenschappelijkheid is te herkennen in de katholieke leer. Nee, het is veel ernstiger, het gaat steeds weer om teksten die kennelijk geschreven zijn door ernstig psychisch gestoorden, zoals je dat ziet bij personen met pathologisch narcisme (NPS), autisme (vooral Asperger), psychopathie (PPS) en diverse andere persoonlijkheidsstoornissen (As II DSM-IV), manisch depressieven, paranoïde schizofrenen en ernstig seksueel gestoorden.

Kennelijk is het begrip geestelijk zo ruim binnen de katholieke leer dat alles wordt geaccepteerd om maar macht over anderen te kunnen krijgen en houden. Het geestelijke binnen de katholieke kerk is 17 eeuwenlang een soort van superlatief van het ware geloof geweest dat kennelijk alles, maar uiteindelijk niets meer zegt over Jezus Christus als zoon van God en zijn werkelijk geestelijke waarden voor de mens.

Als er één instituut is, in tegenstelling tot het Hindoeïsme, Judaïsme en het Mohammedanisme, dat de geestelijke waarden van het menselijk geloof of - spiritualiteit fundamenteel en volledig op een perverse manier kapot heeft gemaakt, door zijn systematisch gewetenloos gedrag van 17 eeuwen van haat naar de mensheid toe, dan is dat wel de katholieke kerk als instituut met zijn paus en bisschoppen in Rome.

Dat aan de grondslag van deze katholieke geloofsleer vaak ernstige psychopathologie van personen en hun projecties ligt, zoals we dat zien bij Paulus, Chrysostomus, Augustinus, Ambrosius, Thomas van Aquino en vele andere katholieke kerkvaders, die een kerkleer verkondigden waar de katholieke theologie aan ten grondslag ligt, dan is dat maar moeilijk te begrijpen.
Zoals de geschiedenis steeds weer laat zien, is dat als psychopaten aan de macht zijn van een land (of instituut) dan is dat een direct gevaar voor de democratie en vaak de wereldvrede en leidt dit vaak tot de (massa)moord van mensen. Bij de katholieke heersers zien we dat al 17 eeuwenlang precies hetzelfde heeft plaatsgevonden.

In dit boek probeer ik als klinisch psycholoog met behulp van een praktische en diagnostische theorie te laten zien dat de katholieke kerk vanaf 325 jaar na Christus, de leidinggevende personen van deze katholieke kerk hebben geleden en lijden aan ernstig psychische stoornissen, wat tot autoritair, fascistisch, kwaadaardig narcistisch en psychopatisch gedrag heeft geleid, dat in alle opzichten, gericht is geweest tegen de menselijke natuur, de mensenrechten en het geluk van mensen.

Het instituut de katholieke kerk staat ook nu, in 2017, door zijn extreme dogmatiek, ongekende macht en haattheologie nog steeds voor: vrouwendiscriminatie en -haat, Jodenhaat, inquisitie (bestaat nog steeds in 2017), haat tegen de seksualiteit van homoseksuelen en anders seksueel georiënteerden, veroorzaker ernstige pedofilie door priesters en bisschoppen, de heiligverklaring (eeuwenlang) van ernstig misdadige pausen binnen de katholieke kerk, bekrompen denken over het ongeboren kind (zoals een kind van een verkrachter en geen abortus), de achterlijkheid van het celibaat, het niet aanvaarden van wetenschappelijke- en culturele vooruitgang om menselijke ontplooiing, opleiding, geluk en genezing bij ziekte mogelijk te maken, enzovoorts.

Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij de katholieke kerk met zijn paus, gezagsdragers en zijn katholieke theologie juist ook in deze tijd in 2017 niet anders toont dan een ernstig psychopatisch en mens-vreemd en kwaadaardig instituut wat men uit alle macht moet bestrijden, ten gunste van de toekomst van de liefde van Jezus Christus, zijn humanisme en liefde voor de mensheid.

De meer dan een 1,2 miljard geconditioneerde en geïndoctrineerde katholieke gelovigen (2014), wereldwijd, weten meestal helemaal niets van die absurde gewe-tenloze en extreme misdadige geschiedenis van hun kerk. En als ze het wel weten, dan wordt het meestal systematisch ontkent of beter geloochend. Ontkennen en loochenen van de waarheid is bij katholieken een standaard gedragsverschijnsel door de eeuwen heen.

Narcisme en psychopathie is wat de katholieke kerk heeft gemaakt als instituut en zoals we het ook nu nog zien: een psychopatisch instituut en de tijd zal hier maar weinig aan kunnen veranderen als de leiding maar blijft volharden in hun extreme dogmatiek van achterhaalde haattheologie en eenzijdige- en zeer ondemocratisch gerichte macht.

De tijd van de extreem conservatieve katholieke bisschop Simonis met zijn uitspraak: "Wir haben es nicht gewusst" in 2010 bij Pauw en Witteman, toen het ging over het systematisch seksueel misbruik van duizenden jongens en meisjes in Nederland door katholieke priesters na de Tweede Wereldoorlog is voorbij.

Narcisten of psychopaten, zoals de vele pedofiele misdadige priesters na de Tweede Wereldoorlog, kan je namelijk niet veranderen. Er is bij hun namelijk sprake van een ernstige aandoening van het sociale brein wat doorgaans niet is te behandelen en daarom niet meer is te veranderen. Maar ze zijn wel volledig toerekeningsvatbaar voor hun daden want ze weten namelijk precies wát ze doen. Helaas wordt hun veroordeling van hun narcistische pedofiele misdaden, weer na zoveel eeuwen na de Tweede Wereldoorlog, niet gerechtelijk vervolgd zoals het al eeuwen gaat bij de katholieke kerk en zijn gezagdragers.

Over de auteur

CCGT Piet van der Ploeg is docent, auteur en cognitief gedragstherapeut. Hij werkt als therapeut bij het Centrum Cognitieve Gedragstherapie (CCGT) in Zoetermeer en is webbeheerder van ccgt.nl en npspartners.nl. Hij kan gezien worden als kennis- en ervaringsdeskundige op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen zoals het pathologisch narcisme (NPS) en psychopathie (PPS). Hij is onder andere auteur van de boeken: Narcisme te Lijf, Psychopathie te lijf en Trauma voor het leven. Kinderen van narcistische ouders.