Voorwoord: Humanistisch Alternatief voor Geloven

CCGT
Het hier beschreven Humanisme is een poging om op een fundamenteel andere manier te kijken naar wat Humanisme in kan houden. Enerzijds speelt hierbij de bewustwording dat wij als mensen verantwoordelijk zijn met ons eigen geweten met wat we doen als sociaal wezen. Anderzijds het grote belang dat we als humanisten de natuur met al zijn mystiek, die er ook voor veel humanisten is, te toetsen aan wat de wetenschap ons heeft geleerd.

Het grote gevaar van elk geloof is dat de interpretatie van een Bijbel, Koran of Thora 2000 jaar heeft geleid tot vele miljoenen doden, mede doordat de leiders van dit geloof maar al te vaak uit zijn op macht over anderen. Macht, die ontstaat door intolerantie naar zij die hun geloof niet steunen, een ander of identiek geloof aanhangen of gewoon de gedoodverfde vijand is. Wat vaak wordt vergeten, is dat ook al zijn hooggeplaatste kerkleiders zoals de paus met zijn kardinalen en bisschoppen, op de eerste plaats verantwoordelijk voor wat er in hun 'naam' gebeurt met de mensheid, gelovigen medever-antwoordelijk zijn en net zo onmenselijk-kunnen-zijn door bijvoorbeeld een geloofsinstituut mede in stand te houden, waardoor mistanden eeuwen kunnen voortduren.

Als we kijken naar ISIS dan vindt nagenoeg de hele wereld, dat deze op het Islamitisch geloof gebaseerde stroming, de meest vreselijk misdaden tegen de mensheid heeft begaan. Om deze reden worden ook de vrouwen van ISIS-strijders medeverantwoordelijk gehouden en in het land van afkomst of elders berecht. Maar als we kijken naar het seksueel misbruik van de laatste 75 jaar, gepleegd door katholieke gezagdragers, dan houden we de katholieke gelovigen hier niet medeverantwoordelijk voor. Zelfs ook niet als we beseffen dat de duizenden jongeren, waar seksueel misbruik mee is gepleegd, vaak juist kinderen zijn van deze katholieke gelovigen, blijft men zijn kerk vaak steunen.

Kennelijk is de tolerantie binnen een geloofsgemeenschap heel groot, maar juist niet naar anderen toe, zoals ook anders of gelijk-gelovigen. We zien dat bijvoorbeeld bij de enorme eeuwenlange strijd tussen Sjiieten en Soennieten. Beiden stromingen binnen de Islam, maar die: zoals we o.a. zagen in de tienjarige oorlog tussen Iran en Irak, een jarenlange strijd leverden op leven en dood met 1 miljoen doden en gewonden. De Koran is kennelijk niet in staat beide geloofsstromingen te verbroederen. Hetzelfde hebben we gezien bij het ontstaan van de reformatie rond 1500. De katholieke kerk heeft de nieuwe Christelijke stromingen met het zwaard bestreden, terwijl beide (Luthers en Calvinistische) geloofsstromingen uitgaan van dezelfde bijbel als de katholieke kerk. De Bijbel is kennelijk ook niet in staat Christelijke stromingen te verbroederen.

Wat eeuwenlang fout gaat in het naast elkaar leven van mensen met een geloof, heeft alles te maken met de intolerantie en arrogantie van gelovigen, die denken de "Grote Waarheid" te kennen. Maar helaas deze waarheid bestaat niet. Geloven is in alles een spiritueel gebeuren maar metafysisch en daarom bestaat er geen eenduidige waarheid, zoals we die wel kennen in de wiskunde, natuurkunde en andere wetenschappen. We hebben het immers niet voor niets over geloof. Het hier beschreven Humanisme kent geen algemene waarheid over de mens, maar beroept zich op iemands eigen geweten, steun aan opvoeding, scholing, vrijheid en ontwikkeling van elk individu en steun aan de democratie als lands-politiek en de wetenschap als kennisdomein. Hierdoor zullen de extreme con-flicten, die we 2000 jaar hebben gezien bij monotheïstische geloofsrichtingen, ook niet ontstaan.

Bij het hier beschreven Humanisme moeten mensen zelf op zoek gaan naar hun levenszin. Inspiratie als humanist kan men opdoen via mindfulness, Yoga, Boeddhistische wijsheden, genieten van de natuur, kunst en muziek. Inspiraties, die veel beter dan een geloof, kunnen leiden tot een mens dat in balans is met zichzelf en als psychisch gezond en verantwoordelijk individu so-ciaal en maatschappelijk mee kan komen in de maatschappij.
*Bron: CCGT - Zoetermeer - 3 juni 2020